STRØM - AULI

Nye boliger i Nes kommune

Bakgrunn

Eide-Entreprenør as inngikk i 2008 en avtale med grunneier om bygging av boliger på Strøm. Området ligger inne i kommuneplanen som byggeområde for fremtidige boliger, med krav om regulering. Reguleringen av Strøm ble satt i gang i 2008 og tatt opp igjen i 2010.

 

Høsten 2012 ble foreløpig forslag til plan og nye boliger presentert på et møte i Grendehuset på Auli, det var et svært godt oppmøte med mange hyggelige mennesker. Samtidig ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hva mulige kjøpere kunne tenke seg og hva befolkningen i nabolaget ønsker seg av en utbygging.

 

 

Reguleringsarbeidet

Planforslaget vil bli ferdigstilt il løpet av januar-februar 2013 slik at det kan sendes kommunen i slutten av februar. Boligområdet består av to hovedeler. Den ene delen områdereguleres og den andre detaljreguleres.

Planområdet er på ca 120 dekar. 7.5 da er eksisterende boliger som ikke skal endres. Innenfor planområdet planlegges 88.7 da benyttet til boligformål, 5.4 da til lekeplass og 7da til adkomstvei. Av dette skal kun 11 da bygges ut i første byggetrinn.

 

Mye av arealet avsatt til boligformål vil bli brukt til felles uteoppholdsareal og interne adkomstveier

 

 

 

 

 

 

 

Foreløpig planutkast pr 17.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomhusplan som viser 1. og 2. byggetrinn i tillegg til 3 blokker på felt BB4

Infrastruktur og byggetrinn

Vei, vann og avløp, tele og el forsyning må være på plass før vi kan bygge boliger. Dette vil skje før første byggetrinn samtidig med at det foretas grunnarbeider for byggetrinn 2. Terrengarbeidene nordvest i området vil både gi universelt utformet lekeplass med turvei og forebygge setningsskader på byggene rundt.

Vi ser for oss tre byggetrinn:

0. Grunnarbeider

 

1. Samlevei med fortau fra Aulivegen til parkering i vest, boliger syd for veien på gnr. 198 bnr. 4 og 29.

 

2. Området nord for ny samlevei bygges ut med boliger og infrastruktur når grunnarbeidene her er ferdig, gjelder gnr 198 bnr. 5, del av 7 og 50.

 

3. Hoved delen av gnr. 198 bnr. 7, i syd mot Aulivegen, ligger utenfor vårt prosjekt. Dette detaljreguleres og bygges ut senere.

 

 

Planforslaget

Hovedpunkter i planforslaget

Regulering i to etapper innenfor samme plan.

Område regulering for hele området

Detajlregulering for området i midten

Mest mulig parkering under bakken.

Universelt utformede uteområder

Tilrettelegge for tilpasning av fortau og gangvei

til en eventuelt ny perrong for ny stasjon.

Trinnvis utbygging.

 

Nyheter

Spørreundersøkelsen i forbindelse med informasjonsmøtet og reguleringsarbeidet er avsluttet. Resultatet viser at det er et stort flertall som ønsker seg en leilighet, helst med heis, på Auli. Dette medførte at vi har lagt inne flere leiligheter med heis, og tatt ut de fleste eneboligene av planen. I tillegg er blokkene vridd noe for å få bedre solforhold på uteplassene.

 

Jannicken

14/01/2013

 

 

 

Informasjonsmøte avholdt på Grendehuset på Auli, meget godt oppmøte.

 

Jannicken

01/12/2012